För att kompensera de höga elpriserna föreslås ett elstöd för företag

För att kompensera de höga elpriserna

föreslås ett elstöd för företag i vissa delar av landet. Det nya elstödet kommer enligt regeringens förslag att gå att söka mellan den 30 maj och den 25 september 2023.  

För att elstöd ska vara aktuellt måste företaget bl a ha F-skattsedel och vara anslutet till elområde 3 eller 4. Elstödet kommer att bli 50 öre per kWh i elområde 3 (området går från Älvdalen – Gävle i norr till Varberg – Oskarshamns flygplats i söder) och 79 öre/kWh i elområde 4 (Falkenberg till Oskarshamn och söderut). Vilket elområde ett företag tillhör framgår av fakturan för elnätsavgift. 

Som företag räknas exempelvis enskilda näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag och föreningar. Sista dagen att söka är den 25 september 2023. Stödet gäller framtida kostnader hos företag men beräknas utifrån elförbrukningen 1 oktober 2021-30 september 2022.

Du kan behöva registrera ett ombud för att kunna söka elstöd. 

Dessa kan få elstöd via Skatteverket 

Sök elstöd

Du söker elstöd i vår e-tjänst Ansök om elstöd till företag. 

Ingår ditt företag i en intressegemenskap (till exempel en koncern) där flera företag ska söka elstöd lämnar en utsedd ingivare för intressegemenskapen in ansökningarna i en särskild tjänst. Den tjänsten heter Lämna in ansökningar om elstöd för flera företag. 

Om du behöver registrera behörighet för att kunna söka elstöd använder du vår tjänst Ombud och behörigheter. 

Företag i intressegemenskap måste söka vid samma tillfälle 

Företag som är i intressegemenskap (till exempel en koncern) och vill söka elstöd måste lämna in sina ansökningar gemensamt. Om företagen inte gör det och ett av företagen har sökt och beviljats elstöd innebär det att de andra företagen i intressegemenskapen inte kan få elstöd. 

Det är företagen som ingår i en intressegemenskap vid tidpunkten för ansökan som ska lämna in gemensamt. 

Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska inte använda e-tjänsten 

Bedriver ditt företag eller något annat företag i samma intressegemenskap (till exempel en koncern) säkerhetskänslig verksamhet ska du läsa informationen nedan. 

Grundläggande förutsättningar för att få elstöd 

Ett företag har rätt till elstöd om följande fyra förutsättningar är uppfyllda: 

 • Företaget hade rätt att ta ut el i en uttagspunkt enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022. Med uttagspunkt menas den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning. 
  » Elslutkund (Rättslig vägledning)Länk till annan webbplats.
 • Uttagspunkten finns i något av de två sydligaste elområdena, alltså elområdena 3 och 4.
 • El togs ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022.
 • Uttaget av el ger dig inte rätt till det elstöd som Försäkringskassan betalar ut enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022. 

Mer information om grundläggande krav för att få elstöd finns i den beslutade förordningen och i Rättslig vägledning. 

Situationer som gör att företaget inte kan få elstöd

Om företaget inte uppfyller förutsättningarna för elstöd kommer Skatteverket att avslå ansökan. Det kan till exempel gälla om företaget 

 • har skatteskulder eller andra skulder hos Kronofogden, som drivs in som allmänna mål 
 • är i likvidation eller försatt i konkurs 
 • hade ett elavtal med fast pris som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023, om avtalet gäller företagets hela elförbrukning  
  » Fastprisavtal (Rättslig vägledning)Länk till annan webbplats. 
Så stort är elstödet 
 • Företag med uttagspunkt i elområde 4 kan få 79 öre per förbrukad kilowattimme.
 • Företag med uttagspunkt i elområde 3 kan få 50 öre per förbrukad kilowattimme. 

Hur stort elstödet blir bestäms av elförbrukningen i respektiver uttagspunkt för perioden 1 oktober 2021–30 september 2022. 

 • Ett företag kan få högst 20 miljoner kronor. 
 • Om företaget ingår i en intressegemenskap (till exempel en koncern) kan hela intressegemenskapen få högst 20 miljoner kronor. 
 • Om företaget är verksamt inom primärproduktion av jordbruksprodukter eller inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna finns särskilda begränsningar av stödet. 

Hur stort elstödet blir påverkas även av vissa andra statliga stöd. 

Föregående artikel Nästa artikel

Denna webbplats använder cookies
Integritetspolicy OK