Information till utländska företag

Skyldighet att betala inkomstskatt

En utländsk enhet kan bedriva affärsverksamhet i form av en enskild affärsverksamhet (fysisk person) eller i form av ett företag (juridisk person). Utländska juridiska personer har begränsad skattskyldighet i Sverige. Det innebär att endast deras inkomst från anläggningar i Sverige beskattas. Etablering avser en fast affärsort, varifrån en del av eller hela den ekonomiska verksamheten bedrivs.

Utländska fysiska personer har vanligtvis begränsad skattskyldighet i Sverige, men när de bosätter sig eller är permanent bosatta i Sverige blir det obegränsat skattskyldigt. Personer med obegränsad skattskyldighet beskattas av alla intäkter från Sverige och utomlands.

Företagare som inte bor eller inte är permanent bosatta i Sverige har en begränsad skattskyldighet och betalar bara skatt på intäkter från sina verksamheter i Sverige.

Skatteplikt kan i vissa fall tas bort eller begränsas av internationella skatteavtal.

Folkbokföringen är ett grundläggande verktyg för registrering av människor som bor i Sverige. Registret innehåller information om vem som bor i Sverige och var. Korrekt registrering är viktigt för många rättigheter och skyldigheter, t.ex. där personen måste betala skatt. Civilstånd och andra personuppgifter registreras också i registret. I vanliga fall bör en person vara registrerad på bostadsorten. Bostadsorten definieras normalt som den faktiska bostadsorten.

Registrering

Ett utländskt företag som driver företag i Sverige (oavsett om det är en juridisk eller fysisk person) kan ha en skattskyldighet inklusive moms, sociala avgifter och inkomstskatt. I detta fall bör företaget kontakta Skatteverket för registrering och mottagande av F -skatteintyg.

På sidan Hur man ansöker om företagsregistreringsformulär 4632 hittar du information om hur du fyller i SKV 4632 (på svenska).

Individer som är egenföretagare och har ett svenskt personnummer, samt företag med en oberoende kommersiell proxy med ett svenskt personnummer, kan skicka in en elektronisk registreringsansökan på webbplatsen Verksamt.se. Det är en plats som drivs gemensamt av Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket. Andra utländska företag kan skicka ansökningar direkt till Skatteverkets utländska samarbetsavdelningar.

I samband med skatteregistrering tilldelar Skatteverket en utländsk företagare ett unikt svenskt identifikationsnummer. För att en fysisk person ska få ett sådant nummer krävs identitetsbevis med hjälp av pass eller annan identitetshandling.

För en juridisk person måste dess identitet bekräftas av ett registreringsbevis. Vid registrering bör en företrädare för en juridisk person bevisa behörigheten att företräda den (ombud).

Utländska juridiska personer bör först kontakta Bolagsverket för att fråga om registrering för ett filial krävs. Om du registrerar dig hos Bolagsverket tilldelas denna myndighet ett identifikationsnummer. Kontaktinformation finns på Bolagsverkets webbplats.

Initial deklaration (PD)

Personer vars inkomst är skattepliktig måste betala skatteförskott redan under inkomståret. För att beräkna mängden skatt som ska betalas måste företaget lämna in en preliminär deklaration. Skatteverket kommer inledningsvis att uppskatta mängden skatt och meddela företaget de månatliga förskottsbetalningarna.

Under året efter inkomståret måste företaget lämna in en inkomstdeklaration och rapportera om det ekonomiska resultatet för inkomståret. På grundval av deklarationen beräknar Skatteverket det slutliga skattebeloppet. Den slutliga skatten jämförs med skatteförskotten som betalas under inkomståret. Om företaget har betalat för mycket får det återbetalning. Om han har betalat för lite måste han betala ytterligare.

Utländska företag, motsvarande svenska aktiebolag, betalar en inkomstskatt på 26,3 procent av den beskattningsbara inkomsten. I regel betalar egenföretagare (fysiska personer) inkomstskatt och sociala avgifter, de så kallade avgifterna för egenföretagare (egenavgifter). Månadlig källskatt i detta fall inkluderar preliminär inkomstskatt och avgifter. Europeiska unionens lagstiftning och mellanstatliga socialförsäkringsavtal kan i vissa fall ändra tillämpningen av dessa bestämmelser.

En utländsk aktieägare i ett svenskt handelsbolag eller kommanditbolag är endast skyldigt att betala skatt i Sverige om företaget har ett fast driftställe i Sverige. Om verksamheten i företaget utförs från en sådan anläggning är aktieägaren skyldig att lämna en preliminär deklaration för att beräkna det månatliga skatteförskottet.

En utländsk företagare som ansöker om F -skatteintyg måste lämna in en preliminär deklaration, oavsett om han har ett fast driftställe i Sverige eller inte. Efter att du har skickat in din första deklaration kan du ändra din ursprungliga information när som helst under året genom att skicka in en ny första deklaration. Skatteverket kommer sedan att beräkna det nya beloppet för månatliga skatteförskott (se blanketter SKV 4313, SKV 4314 och SKV 4315).

Inkomstdeklaration - en gång om året

Ett utländskt företag med skattskyldighet inom ramen för sin affärsverksamhet måste lämna in en inkomstdeklaration. Utländska juridiska personer lämnar normalt sin deklaration senast den 2 maj året efter inkomståret. En fysisk person bosatt utomlands lämnar en skattedeklaration senast den 31 maj året efter inkomståret.

Mer information finns i broschyrerna "Bokföring, bokslut och deklaration" del 1 och 2 (SKV 282 respektive SKV 283).

Sociala avgifter och skatteförskott

1) Lön för arbete utfört i Sverige

EU -lagstiftning, mellanstatliga socialförsäkringsavtal och svensk nationell lag bestämmer i vilket land sociala avgifter ska betalas. Socialförsäkringsavtal har företräde framför svensk nationell lagstiftning medan de inom EES -länder normalt viker för EU -lagstiftning. När ett företag betalar löner eller annan ersättning för arbete som utförs i Sverige bör det också betala svenska sociala avgifter (arbetsgivaravgifter). Om företaget har ett fast driftställe i Sverige bör det också betala källskatt. Detta kräver registrering som arbetsgivare i Sverige. Detta gäller även löner eller andra aktieägarersättningar för arbete som utförs i Sverige för det egna bolagets räkning.

Ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige anses vara en svensk arbetsgivare när det gäller utbetalning av sociala avgifter och källskatt av inkomstskatt.

2) Sociala bidrag

Den som betalar löner för arbete är skyldig att betala sociala avgifter (arbetsgivaravgifter). Grunden för deras beräkning är summan av ersättningar och förmåner som arbetsgivaren betalar. Ett utländskt företag är skyldigt att betala avgifter för arbete som utförts i Sverige, oavsett om det har en etablering i Sverige eller inte. Det finns undantag från denna regel om arbetet utfördes under en begränsad tid.

Huvudregeln i svensk nationell lag är att utländska arbetsgivare utan etablering inte behöver betala sociala avgifter i Sverige för anställda som har varit utstationerade här för att arbeta mindre än ett år.

Om arbetstagaren är bosatt på EU / EES -ländernas territorium och hans arbetsgivare är verksam inom detta område, omfattas sådan anställd av socialförsäkringssystemet i bosättningslandet under delegationen till Sverige, förutsatt att arbetet inte kommer att utföras i mer än 24 månader och att den utstationerade arbetstagaren inte ersätter den arbetare som tidigare skickats till den här tjänsten. I det här fallet ska du inte betala sociala avgifter i Sverige. Den utstationerade arbetstagaren måste ha ett intyg som bekräftar anslutning till socialförsäkringssystemet i ett annat land. Certifikatet är märkt med A1 (tidigare E101).

Om den utstationerade arbetstagaren kommer från ett land som har tecknat ett socialförsäkringsavtal med Sverige, bör han ha ett utstationeringsbevis. I intyget måste det anges att den anställde är underkastad landets sociala trygghet när han arbetar i Sverige.

Intyg om anslutning till socialförsäkringssystemet utfärdas av lämplig institution i ett visst land. I Sverige utfärdas A1 -certifikat av Försäkringskassan. Arbetsgivaren bör be den anställde att tillhandahålla ett sådant intyg och få en kopia av det!

Skyldigheten att betala sociala avgifter kan också inträffa när ett utländskt företag överlåter arbete till en egenföretagare. Denna person kan visa att betalaren inte behöver göra detta genom att uppvisa F-skatteintyg (F-skattsedel).

Ett utländskt företag utan etablering kan ingå avtal med en anställd i Sverige om att han tar över skyldigheten att betala sociala avgifter. Kontraktet kan ingås muntligt, men ur bevisvärde är en skriftlig form bättre. Kontraktet ska rapporteras till Försäkringskassan i Sverige, och den anställde ska lämna en preliminär deklaration till Skatteverket för att beräkna månatliga avgifter för inkomstskatt och sociala avgifter (så kallad SA-skatt, SA-skatt). Arbetstagaren bör också bifoga sin inkomstdeklaration information om förekomsten av ett sådant avtal. Ett utländskt företag bör alltid lämna in en inkomstuppgift (kontrolluppgift) för den utbetalade ersättningen, oavsett förekomsten av ovannämnda avtal.

Mängden sociala avgifter beror på den anställdes ålder och om det utländska företaget har ett fast driftställe i Sverige. Utländska företag utan etablering betalar inte en del av sociala avgifter, de s.k allmän löneavgift.

3) Förskott för inkomstskatt

Ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige är skyldigt att betala källskatt på betalda löner. Mängden förskottsbetalningar för anställda med skatteboende i Sverige finns i skattetabellerna (skattetabeller).

Om du vistas i Sverige mindre än 6 månader gäller bestämmelserna om särskild inkomstskatt för utländska invånare (den så kallade SINK). I detta fall är arbetsgivaren skyldig att betala en förskottsskatt på 25% av bruttolönen. För att kunna tillämpa bestämmelserna om SINK måste den anställde eller arbetsgivaren lämna in en lämplig ansökan till Skatteverket.

Ovanstående specialskatt är en definitiv källskatt. I det här fallet behöver inte arbetstagaren bosatt utomlands lämna in inkomstdeklaration för SINK -skattepliktig inkomst. Från och med den 1 januari 2005 finns det möjlighet till frivillig beskattning enligt inkomstskattelagens bestämmelser istället för bestämmelserna i SINK. Personer som väljer att beskattas enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen måste deklarera inkomst i inkomstdeklarationen. I det här fallet är det möjligt att dra nytta av en skattereduktion med avdragsgilla kostnader. Inkomstbeskattning måste göras på formuläret "Sarskild inkomstskatt för utomlands bosatta" (SKV 4350). I fältet "Ansökningar och ytterligare information" (Ovriga upplysningar och yrkanden) i formuläret bör du rapportera din skattvilja enligt inkomstskattelagen i stället för SINK -föreskrifterna och deklarerade avdragsgilla kostnaderna. Du kan också lämna en inkomstdeklaration året efter inkomståret och lämna in en ansökan om inkomstbeskattning, tidigare beskattad med SINK, med vanlig inkomstskatt.

Om arbetstagaren är permanent bosatt i Sverige i mer än 6 månader kan han eller hon anses ha skatteboende i Sverige trots att han är bosatt i ett annat land. Personer med skatteboende betalar skatt på samma sätt som andra invånare i Sverige. Ett utländskt företag med fast driftställe bör betala förskott på inkomstskatt. enligt skattetabellerna och att registrera sig som arbetsgivare i Sverige. Det bör också förse Skatteverket och den anställde med resultaträkningen för året efter inkomståret.

Även om du lägger ut arbete på ett annat företag kan du behöva betala förskott. Detta händer om det andra företaget inte har F -skatteintyg (men detta gäller inte företag utan fast driftställe i Sverige). Ett utländskt företag utan etablering i Sverige behöver inte betala källskatt. Om ett sådant företag anställer en anställd med skattemässigt hemvist i Sverige, ska den anställde lämna en preliminär deklaration till Skatteverket för att beräkna månatliga förskottsbetalningar (den så kallade SA-skatten, SA-skatt).

Specifikation av inkomst för en anställd - en gång om året

Ett utländskt företag är skyldigt att lämna in inkomsträkningar för sina anställda för att fastställa deras skatteunderlag, pensionsrättigheter och, i förekommande fall, betalda inkomstskattebetalningar. Förordningen gäller oavsett om man har en etablering i Sverige. Inkomstspecifikationer måste lämnas in senast den 31 januari året efter inkomståret. Olika specifikationer gäller beroende på var den anställde bor och vilka avgifter som betalas för honom. Om arbetstagaren bor utomlands, bör specifikationen i vissa fall också innehålla arbetstagarens utländska skattenummer.

Momsskatt (mammor)

Uttrycket "utländsk entreprenör" i mervärdesskatt hänvisar till en företagare som inte har någon verksamhetsort eller etablering i Sverige och, för fysiska personer, inte heller bor eller inte är permanent bosatt i Sverige.

Registrering av en momsbetalare är vanligtvis inte frivillig. En utländsk företagare kan dock i vissa fall frivilligt registrera moms och därmed ta över skatteplikten för försäljning, för vilken köparen annars skulle vara skyldig att betala momsen. Det gäller främst försäljning av varor, men i vissa fall även tjänster som rör fastigheter i Sverige. Vid försäljning till privatpersoner finns det alltid en skyldighet att registrera moms.

F-skatteintyg (godkännande för F-skatt)

Alla företagare i Sverige kan ansöka om skatteintyg F. Detta intyg är främst viktigt för dem som betalar ersättning för det arbete de har utfört. Att anställa en person med F -skatteintyg ska inte betala sociala avgifter eller innehålla inkomstskatt med ersättning för arbete. Vid betalning för varor och liknande får intyget inga skattekonsekvenser.

En utländsk entreprenör som driver eller avser att bedriva affärsverksamhet inom en snar framtid kan få F -skatteintyg efter att ha lämnat in ansökan. Det gäller även utländska företagare som inte betalar inkomstskatt i Sverige. När det gäller utländska företagare måste de bevisa deklaration och betalning av skatter och avgifter i hemlandet. Därför måste ansökan bifogas ett intyg från lämpligt kontor som bekräftar frånvaron av skatteskulder i hemlandet för att ansökan ska beaktas positivt. En liknande certifiering kan krävas för personer som förvaltar utländska företag (dvs. direkta och indirekta ägare eller personer med betydande inflytande över företaget) med ett litet antal ägare (fyra eller färre,

När man bestämmer antalet ägare till ett visst företag bör man räkna den nära familjen (dvs. morföräldrar, föräldrar, makar, barn med sina makar, syskon med sina makar och barn) som en person. Barn inkluderar också styvbarn, styvdotter och fosterbarn. Personer i ett registrerat civilförbund behandlas på lika villkor som makar. Människor som bor tillsammans och som tidigare eller för närvarande har barn tillsammans eller som tidigare varit gifta behandlas också på samma sätt som makar.

Vid upphörande av näringsverksamhet i Sverige måste detta faktum rapporteras till Skatteverket för att häva F -skatteintyget (mer i broschyren F Skatteintyg för företagare, SKV 432).

Avregistrering och ändring av information om företaget

Om din affärsverksamhet i Sverige upphör att existera måste du avregistrera dig från skattebetalarregistret och, om tillämpligt, från Bolagsverket. Avregistrering och ändring av information om företaget kan rapporteras på begäran om avregistrering / ändring av information, SKV 4639, eller elektroniskt på webbplatsen Verksamt.se. Den som inte lämnar in en ansökan om avregistrering och samtidigt slutar lämna in deklarationer, riskerar att betala avgifter för dröjsmål och ålägga skatt efter Skatteverkets gottfinnande.

En fördeklaration kan krävas tillsammans med avregistreringsansökan. I detta fall kan den månatliga förskottsbetalningen av inkomstskatt sänkas på grund av att verksamheten upphör.

Föregående artikel Nästa artikel

Denna webbplats använder cookies
Integritetspolicy OK