Skatter och avgifter som gäller för utländska företag med fast driftställe i Sverige

Aktier i kommanditbolag och kommanditbolag

En fysisk person eller en utländsk juridisk person är skattskyldig i Sverige om den bedriver ekonomisk verksamhet här genom sitt aktieinnehav i ett svenskt bolag eller kommanditbolag som verkar genom ett fast driftställe i Sverige. Aktuell inkomst från sådana företag är skattepliktig, i den del som motsvarar aktierna i företaget.

Avdelningen för kommersiella filialer

Företag med registrerad filial har oftast en fabrik i Sverige. Skatteverket gör en egen bedömning utifrån de principer som beskrivs här.

Särskild skatt på pensionskostnader

Enligt inkomstskattelagen måste ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige deklarera en särskild skatt på pensionskostnader (särskild inkomstskatt på pensionskostnader, SLP). Detta gäller även om inkomsten från det fasta driftstället är skattefri enligt skatteavtalet.

Läs mer om SLP för utländska arbetsgivare.

Skyldighet att föra bokföringsböcker

Ett utländskt företag är skyldigt att föra bokföringsbok för sin verksamhet, om

  • gör affärer i Sverige
  • krävs för att registrera en filial i Sverige i enlighet med lagen om kommersiella filialer.

Bestämmelserna om bokföring finns i lagen om bokföring. En svensk eller utländsk medborgare bosatt utomlands men som bedriver affärsverksamhet i Sverige är skyldig att föra bokföring i Sverige för denna verksamhet, i enlighet med lagen om kommersiella filialer.

En person som är skyldig att lämna in en inkomstdeklaration från att driva företag i Sverige måste också ha, genom att föra bok eller bokföring, lämpligt material för att uppfylla och kontrollera sådan skyldighet.

Ett utländskt företag som verkar från en fabrik i Sverige är skyldigt att föra redovisning för denna verksamhet.

Utländska aktieägare i ett svenskt bolag eller kommanditbolag anses ha ett fast driftställe i Sverige om partnerskapet är helt eller delvis aktivt i Sverige genom ett fast driftställe.

Arbetsgivarens sociala avgifter och förskottsskatt

Mängden arbetsgivares sociala avgifter beror bland annat på sedan han hade en etablering i Sverige. För att fastställa hur mycket bidrag som ska betalas och om en förskottsbetalning av arbetstagarens inkomstskatt ska göras måste det först avgöras om det finns en sådan etablering. Bedömningen av förekomsten av ett fast driftställe grundar sig på svensk rättsbestämmelser, oavsett kriterierna i skatteavtalen.

Enligt svensk lag etableras en anläggning när bygg- och installationsplatserna, inklusive arbeten som rör dem, varar längre än sex månader.

Ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige är skyldigt att betala källskatt på de anställdas löner.

Ett utländskt företag som inte har ett fast driftställe i Sverige ska inte betala inkomstskatteavdrag från anställdas löner, och betalar inte heller s.k. "Allmän löneavgift", som är en del av de sociala avgifter som arbetsgivaren betalar. Arbetstagaren ska själv betala förskottet för sin inkomstskatt till Skatteverket genom månatliga betalningar av skatt A (den så kallade SA-skatten). Ett utländskt företag som inte har ett fast driftställe i Sverige kan ingå avtal med en anställd som arbetar i Sverige om att han ska betala sociala avgifter på egen hand.

Moms - permanent verksamhet

När det gäller mervärdesskatt, i stället för definitionen av ett fast driftställe, kommer definitionen av en fast affärsort från lagstiftningen i Europeiska unionen. Det är värt att notera att dessa definitioner skiljer sig från varandra.

För mer information om ett fast driftställe, se Skatteverkets skriftliga yttrande nr 131 171031-11 / 111

 

Föregående artikel Nästa artikel

Denna webbplats använder cookies
Integritetspolicy OK