Belopp och procentsatser för 2022

Arbetsgivaravgifter, traktamenten, moms och särskild löneskatt?

Det är många belopp och procentsatser att hålla koll på inför varje nytt inkomstår. Håll dig uppdaterad tack vare faktaguide med samlad information om aktuella siffror för inkomståret 2022.

 

Arbetsgivaravgifter 2022

Arbetsgivaravgifterna omfattas av bl a sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift och föräldraförsäkringsavgift, beräknas genom ett procentuellt påslag som arbetsgivaren ska betala in till Skatteverket. Här listas de aktuella avgiftssatserna för 2022, beroende vilket år den anställde är född.

Födelseår Procent
Födda 2004–2006 10,21%*
Födda 1999–2003 19,73%**
Födda 1957– 31,42%
Födda 1938-1956 10,21%
Födda 1937 och tidigare 0%

* vid en lön på maximalt 25 000 kr per månad
** Vid en lön på maximalt 25 000 kr per månad. Reglerna är tillfälliga och gäller till och med 31 mars 2023.

 

Egenavgifter 2022

När du driver enskild firma måste du själv betala dina sociala avgifter i form av egenavgifter. Egenavgifterna är uppdelade i olika delar som t ex sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift och föräldraförsäkringsavgift.

Avgift

Procent
Sjukförsäkringsavgift 3,64%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60%
Ålderspensionsavgift 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 0,60%
Arbetsmarknadsavgift 0,10%
Arbetsskadeavgift 0,20%
Allmän löneavgift 11,62%
Totalt 28,97%

OBS: Särskilda karensdagar kan påverka egenavgifter. Läs mer om undantag och schablonavdrag på skatteverket.se.

 

Särskild löneskatt 2022

Den som bedriver näringsverksamhet ska betala särskild löneskatt på vissa ersättningar och inkomster. Detta gäller oavsett ålder. Läs mer på skatteverket.se.

Löneskatt Procent
Särskild löneskatt 24,26%

 

Prisbasbelopp och inkomstbasbelopp 2022

Basbelopp är ett index som används för bl a. beräkning av olika förmåner eller avgifter. Prisbasbeloppen fastställs av Regeringen varje år för att spegla samhällets prisutveckling. Förhöjt prisbasbelopp beräknas årligen ut av SCB och reglerar bland annat tilläggspension/ATP för personer födda 1938-1953. Inkomstbasbeloppet har betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet.

Typ Summa
Prisbasbelopp 48 300 kr
Förhöjt prisbasbelopp 49 300 kr
Inkomstbasbelopp 71 000 kr

 

Skattefria gåvor till anställda 2022

 Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda är under vissa förutsättningar skattefria. Gåvobeloppen är så kallade gränsbelopp, vilket innebär att gåvan ska beskattas om värdet överstiger de angivna beloppen inklusive moms. Se tabell.

Typ Inklusive moms
Julgåva 500 kr
Jubileumsgåva 1 500 kr
Minnesgåva 15 000 kr

 

Skattefria traktamenten inrikes 2022

För att skattefritt traktamente ska kunna betalas ut måste följande tre förutsättningar vara uppfyllda: Den anställde övernattar minst en natt och reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från sin arbetsplats eller bostad samt att du som arbetsgivare har ett underlag som innehåller uppgifter om den anställdes tjänsteresa.

Resans längd Belopp
Hel dag 240 kr
Halv dag 120 kr
Nattraktamente 120 kr
Efter tre månader 168 kr
Efter två år 120 kr

Observera, detta är schablonbelopp för resor inom Sverige.

 

Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2022

Har den anställde fått fria måltider under tjänsteresan ska det skattefria traktamentet respektive schablonavdraget reduceras med följande belopp. Se mittenkolumnen i tabellen.

Om den anställde har haft traktamente mer än tre månader i följd och på en och samma ort, ska det skattefria traktamentet respektive schablonavdraget reduceras med följande belopp. Se högerkolumnen i tabellen.

Reducering för

Traktamente: 240 kr Traktamente: 168 kr
Mat hela dagen 216 kr 151 kr
Lunch och middag 168 kr 118 kr
Lunch eller middag 84 kr 59 kr
Frukost 48 kr 33 kr
 

Reducering för

 

Traktamente: 120 kr

 

Traktamente: 72 kr

Mat hela dagen 108 kr 64 kr
Lunch och middag 84 kr 50 kr
Lunch eller middag 42 kr 25 kr
Frukost 24 kr 14 kr

 

Kostförmån 2022

Fri kost som arbetsgivaren bjuder de anställda på kan i vissa fall vara en skattefri förmån. Det gäller till exempel i dessa fall: vid intern representation som personalkonferenser, julbord eller personalfester eller vid hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa. I andra fall är fri kost en skattepliktig förmån för den anställda.

Typ Summa
Frukost 50 kr
Lunch och middag 200 kr
Lunch eller middag 100 kr
Helt fri kost 250 kr

 

Skattefria traktamenten utrikes 2022

Alla utlandstraktamenten hittar du på skatteverket.se/utlandstraktamente. Hitta det skattefria traktamentet för just din destination och använd sedan vår tabell för att räkna ut reduceringen.

Typ Procent
Helt fri kost 85%
Lunch och middag 70%
Lunch eller middag 35%
Frukost 15%

 

Representation (momsavdrag) 2022

Ditt företag får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett samband med din verksamhet och där representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård.

Typ Summa
Intern representation: (lunch, middag, supé) 300 kr (exl moms)
Extern representation: (lunch, middag, supé) 300 kr (exl moms)

 

Värde för sjuk, föräldra-och pensionsgrundande inkomst 2022

Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställs av Försäkringskassan med uppgifter om din årsinkomst och arbetstid som underlag. Den lägsta SGI:n är 24 procent av prisbasbeloppet. Den högsta inkomst som du kan få sjukpenning för är 10 prisbasbelopp (sedan 1 januari 2022), vilket motsvarar en årsinkomst på 483 000 kronor under år 2022. Se tabell.

Läs mer om sjukpenninggrundande inkomst, föräldrapenning med mera på forsakringskassan.se

Typ Summa
Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2022 483 000 kr
Lägsta sjukpenninggrundande inkomst 2022 11 500 kr
Högsta föräldrapenninggrundande inkomst 2022 483 000 kr
Högsta ersättningen för vab och 10-dagar 2022 362 200 kr
Högsta pensionsgrundande inkomst 2022

572 600 kr/år

47 717 kr/månad

 

Milersättning 2022

Milersättning är ersättning för användning av privat bil i tjänsten och ska stå för förbrukning av drivmedel samt förslitning som uppkommer vid körning i tjänsten. Milersättning betalas även ut vid användande av tjänstebil, om den anställde själv står för drivmedelskostnader.

Typ

Summa

Egen bil

18,50 kr/mil

Tjänstebil Bensin

9,50 kr/mil

Tjänstebil Diesel

6,50 kr/mil

 

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån 2022

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån ska beräknas till marknadsvärdet multiplicerat med 120 % (1,2). Marknadsvärdet är priset på drivmedel som den anställda själv skulle ha betalat (baseras på ort). Regeln gäller alla drivmedel – även el och andra miljöbränslen.

Vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter

Marknadsvärdet inklusive moms

Vid skatteavdrag och redovisning på arbetsgivardeklaration på individnivå/kontrolluppgift

Marknadsvärdet inklusive moms x 1,2

 

Momssatser 2022

Vilken momssats som gäller beror på vilken typ av vara eller tjänst man säljer, den vanligaste momssatsen är dock 25 %. Läs mer om vilka momssatser som gäller för olika varor och tjänster på skatteverket.se.

Procentsats Information
25% (20 % av priset) den generella skattesatsen
12% (10,71 % av priset) t ex livsmedel, restaurangtjänster
6% (5,66 % av priset) t ex persontransporter, böcker

 

Brytpunkt för statlig inkomstskatt 2022

Skatteverket har en gräns, en så kallad ”skiktgräns” som definierar vid vilket belopp du ska börja betala statlig inkomstskatt. Till och med inkomståret 2019 fanns en ”högre” och ”nedre” skiktgräns, men från och med 2020 finns bara en.

Skiktgräns:  540 700 kr (523 200 kr 2021)

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt
540 800 20%

 

Avgifter för obetalda och försenade kundfakturor 2022

Du som företagare har rätt att ta ut avgifter för att täcka ditt arbete med att driva in en obetald och försenad kundfaktura. Läs mer om rätten att ta ut avgifter i lagen om ersättning för inkassokostnader.

Avgift Summa
Förseningsavgift 450 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Inkassoarvode 180 kr

Föregående artikel Nästa artikel

Denna webbplats använder cookies
Integritetspolicy OK