Nya lagar att hålla koll på från 1 januari 2023

Varje årsskifte träder ett antal nya lagar ikraft.

Några av dem är särskilt viktiga för dig som företagare att hålla koll på. Vi har samlat de allra viktigaste här.

Avdraget för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil höjs från 18,50 kr till 25 kr per mil. Avdraget för resor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kr per mil. För förmånsbil som helt drivs på elektricitet är beloppet dock fortsatt 9,50 kr per mil.

I genomsnitt uppgår enligt regeringen skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år och kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år. Åldersgränsen för att ha rätt till det förhöjda grundavdraget höjs från 65 år till 66 år.

genom att subventioneringen för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaden. Lagändringen tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

Energiskatten på bensin och diesel sänks tillfälligt med 80 öre per liter, räknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Den faktiska sänkningen jämfört med de skattesatser som gäller i december 2022 är alltså mindre än 80 öre per liter.

Skatten på alkohol och tobak höjs från 1 januari 2023. Skatten på öl och vin höjs med 5 procent, skatten på etylalkohol (sprit) höjs med 1 procent och skatten på cigaretter, snus och övrig tobak höjs med 3 procent. Vid årsskiftet höjs energiskatten på el med ca 9 procent enligt gällande indexeringsregler. Även flygskatten höjs med ca 9 procent av samma anledning.

Företag med verksamhet inom fossila bränslen (minst 75 procent av nettoomsättningen från utvinning av råpetroleum, naturgas eller kol, petroleumraffinering, tillverkning av stenkolsprodukter) och vars skattemässiga överskott år 2023 överstiger 120 procent av det genomsnittliga skattemässiga resultatet för åren 2018–2021 ska betala en tillfällig skatt som uppgår till 33 procent. Den tillfälliga skatten tas ut utöver den ordinarie bolagsskatten om 20,6 procent.

Lagen gäller från den 1 januari 2023 och tillämpas på det beskattningsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2022. Anledningen till den tillfälliga skatten är de höga energipriserna.

  • Plattformsföretag ska samla in och lämna uppgifter till Skatteverket

Plattformsoperatörer kommer från och med 1 januari 2023 bli skyldiga att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om alla rapporteringspliktiga säljare. Dessa uppgifter kan sedan överföras av Skatteverket till andra medlemsstater och tredjeländer med vilka det finns ett gällande avtal om sådant utbyte. Plattformsföretag ska anmäla sig till Skatteverket senast 30 juni 2023.

  • Arbetsplatsens adress ska lämnas i arbetsgivardeklaration

Om betalningsmottagaren endast har haft en arbetsplats i en och samma anställning under redovisningsperioden ska arbetsplatsens adress lämnas i arbetsgivardeklarationen. Detta gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2022, det vill säga för löner som betalas ut i januari 2023 och senare. I förekommande fall gäller detta även för kontrolluppgift.

Föregående artikel Nästa artikel

Denna webbplats använder cookies
Integritetspolicy OK