Skatteplanering efter årsskiftet

Tips 1: De skattefria anställningsförmånerna är många

Du som är anställd kan få många fördelar av din arbetsgivare. Det finns nämligen många skattefria förmåner som en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.

Bäst är förstås om din arbetsgivare ger dig olika skattefria förmåner utöver lönen, utan att begära något löneavdrag. Men även om din arbetsgivare kräver ett kostnadsneutralt så kallat bruttolöneavdrag som villkor för att ge dig en skattefri eller lågt beskattad förmån, är det i regel lönsamt för dig. Att betala för en skattefri förmån med ett för arbetsgivaren kostnadsneutralt bruttolöneavdrag är alltid billigare än att själv köpa samma vara eller tjänst med fullt ut beskattade pengar.

Men observera att du inte får något skattemässigt avdrag för ett bruttolöneavdrag, eftersom förmånen är skattefri. Bruttolöneavdraget är enbart sätt för arbetsgivaren att finansiera förmånerna.

Följande förmåner är exempelvis helt skattefria för anställda och är dessutom avdragsgilla kostnader för arbetsgivaren:
Friskvårdsbidrag (max 5.000 kr), gymkort, företagshälsovård, minnesgåva (max 15.000 kr), julgåva (max 500 kr), ”corona”-gåvan (max 2.000 kr) jubileumsgåva (max 1.500 kr), arbetsredskap, personalvårdsförmåner.

Du som är företagare med eget aktiebolag räknas som anställd och kan låta ditt bolag ge dig samma skattefria förmåner som utomstående anställda kan få.

Tips 2: Kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster

Har du sålt aktier eller fonder med vinst i år kan du ta upp förluster du gjort under 2021 för att neutralisera kapitalvinstskatten på 30 procent.

Har du gjort förluster 2021, men saknar vinster att kvitta mot, kan du ta upp 70 procent av denna i deklarationen nästa år för att få 21 procent i skattesänkning av förlusten. Här kan det vara bra att tänka åt båda håll.

Har du gjort vinster?

Se om du har ett värdepapper som gått back som du kan sälja med förlust för att kvitta skatten.

Har du gjort förluster?

Se om du har ett värdepapper som gått plus som du kan sälja med vinst för att utnyttja kvittningsmöjligheten fullt ut.

Vinsterna och förlusterna måste göras i år och kan inte sparas över årsskiftet. Observera att dessa tips gäller dig som har ett sparande på en traditionell aktie- och fonddepå.

För investeringssparkonton och kapitalförsäkringar går det inte att kvitta vinster mot förluster inom sparandet. Däremot kan du kvitta schablonintäkten mot eventuella ränteutgifter du haft under året och/eller 70 procent av eventuella kapitalförluster.

 Lästips: Pensionsspara i direktpension – välj rätt sparform för pensionen

Tips 3: Periodiseringsfonden, en av få sätt att skjuta på skatten

Om du driver ditt företag som enskild firma eller som handelsbolag ska du försöka undvika att göra egna uttag från företaget under resten av 2021. Om du väntar till årsskiftet 1 januari 2022 med nya privata uttag får du större möjligheter att göra lämpliga avsättningar i deklarationen för inkomståret 2021.

Om du har en lönsam verksamhet och är försiktig med dina privata uttag ur din enskilda firma eller handelsbolaget är det ingen konst att se till så att din årsinkomst blir jämn mellan åren och hamnar på det belopp du finner lämpligt. Det gör du genom att göra avsättningar på rätt sätt i deklarationen.

Bäst är om du kan begränsa dina egna uttag från firman/handelsbolaget till ett belopp som motsvarar summan av det överskott som du deklarerar plus egenavgifterna på den deklarerade inkomsten plus ev expansionsfondskatt som ska betalas. Då kan du vara säker på att alltid fullt ut kunna utnyttja avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond i din deklaration.

Sätt gärna av max till periodiseringsfond
Periodiseringsfond är ett avdrag i deklarationen som ger en total skattekredit på hela det avdragna beloppet. Du kan i firma/HB göra avdrag med max 30 procent av årets bruttovinst och på så vis skjuta upp beskattningen av det avsatta beloppet i sex år.

Periodiseringsfonden måste återföras till beskattning senast det sjätte året efter avsättningsåret, men får då ingå i underlaget för det årets avsättning till en ny periodiseringsfond.

Har du en jämn vinstnivå i företaget kan du efter sex års avsättningar till periodiseringsfond ha uppnått en skattefri avsättning som motsvarar 180 procent (6 x 30 procent) av den årliga bruttovinsten i verksamheten. Den skattekrediten kan du därefter behålla genom nya årliga avsättningar, så länge du driver verksamheten med samma vinstnivå.

Det är nästan alltid bäst att avsätta mesta möjliga till periodiseringsfond i firma/HB eftersom reglerna om viss årlig beskattning av de avsatta periodiseringsfonderna, en ränta, bara finns för aktiebolag.

Det är viktigt att komma ihåg att skattelindringen för avsättningen till periodiseringsfond inte är permanent. En inkomst motsvarande avsättningen kommer förr eller senare att beskattas, om den inte kan kvittas mot framtida underskott i verksamheten. En bra metod för den som har större avsättningar till periodiseringsfonder är att försöka vänta med att avveckla företagets verksamhet tills man fyllt minst 66 år då skatten på återföringarna blir mycket lägre än tidigare år.

Reglera resultatet med expansionsfond
Även avsättning till expansionsfond görs i deklarationen. En sådan avsättning får kvarstå under obegränsad tid framåt så länge verksamheten bedrivs och så länge du behåller minst 79,4 procent av det avsatta beloppet i företaget. Vid en avsättning till expansionsfond betalar du för närvarande en skatt på 20,6 procent av avsättningen.

Skatten är temporär och fås tillbaka om du ett kommande år väljer att minska din expansionsfond. Även avsättning till expansionsfond påverkar numera din SGI på samma positiva sätt som avsättning till periodiseringsfond.

Utnyttja räntefördelning
Satsar du egna, privata pengar i din firma eller handelsbolag eller låter fullt beskattade vinster stå kvar i företaget, får du möjlighet till årliga inkomster från företaget till bara 30 procents skatt.

Systemet kallas positiv räntefördelning och är i praktiken en ränteinkomst som du kan ta ut det deklarationsår den uppkommer eller spara för uttag i framtiden.
För inkomståret 2021 får du beräkna en ”ränta” som är 6,0 procent av det belopp du har innestående i firman eller som positiv anskaffningsutgift i handelsbolaget. För år 2022 kommer ”räntan” i princip att bli oförändrad.

Du bör i första hand försöka utnyttja positiv räntefördelning som ett avdrag under sådana år då du annars skulle vara tvungen att deklarera en näringsinkomst som innebär att du får en årsinkomst som överstiger gränsen för hög marginalskatt. Då ger den positiva räntefördelningen bäst effekt på skatten.

Ett utrymme för positiv räntefördelning som inte utnyttjas ett visst år får sparas till ett kommande år.

Tips 4: Välj en dags karens i sjukförsäkringen

Numera är det möjligt för många av landets företagare med enskild firma eller handelsbolag att skydda sig bättre mot inkomstbortfall vid sjukdom genom att bara ha en enda karensdag i sjukförsäkringen hos Försäkringskassan.

Kortaste möjliga karens ger bäst trygghet för alla egenföretagare och kostar inte mycket. Max 3 000 kr om året betalar du för att ha den kortaste karensen istället för den längsta på 90 dagar och då krävs det att du har en årsinkomst på närmare 400 000 kr. På det kan du tjäna tiotusentals kronor vid en längre tids sjukdom.

Så se till att anmäla en karensdag, framför allt om du har din näringsinkomst som den huvudsakliga årsinkomsten för din del.

Alla borde byta till kortaste karensen
Idag har de allra flesta egenföretagare sannolikt sju karensdagar i sjukförsäkringen, vilket var den lägsta karenstiden fram tills för några år sedan när reglerna ändrades.

Att byta till en enda karensdag istället för sju kostar bara maximalt 4-500 kr i ökad kostnad på ett år. För de flesta betydligt mindre. Och den kostnaden tjänar du in redan om du får ersättning för en enda sjukdag under året.

Även om du byter till en kortare karenstid, så gäller den nya, kortare karenstiden inte hur som helst för sjukdomar som du redan varit sjukskriven för. Då finns en väntetid på två sjukskrivningsfria år för varje sjukdom du varit sjukskriven för.

Byte av karenstid ska anmälas till Försäkringskassan. Det går att skriva ett vanligt brev till Försäkringskassan och anmäla ändrad karenstid, men kassan vill helst att man använder deras blankett för en sådan anmälan.

 Här hittar du blanketten (Försäkringskassan)

Tips 5: Kapitaltillskott vid bostadsrättsförsäljningar

När du ska deklarera försäljning av en bostadsrätt har du rätt till avdrag för kapitaltillskott. Som kapitaltillskott ses t.ex. din andel av de amorteringar som föreningen har gjort på sina lån, under den tid du ägt bostadsrätten. För den som ägt lägenheten länge kan kapitaltillskottet vara ganska högt och det är dessutom pengar du inte ser tydligt och därför lätt att glömma.

Ett kapitaltillskott för ny, till eller ombyggnad på fastigheten måste ha använts för ett bestämt byggnadsarbete för att det ska kunna räknas med. Dessutom ska det sammanlagda beloppet från medlemmarna uppgå till minst 3.000 kronor gånger antalet deltagande bostadsrätter.

Du hittar beloppet på det randiga blad som medföljer din deklaration. Men för att få avdraget måste du själv fylla i det på avsedd rad på din deklarationsbilaga, det är ingen som gör det åt dig och heller inget som är färdigtryckt.

Tips 6: Växla inte bonus mot pension

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom mål nr 6484–20, konstaterat att man som anställd inte har rätt att kvitta erhållen bonus från en arbetsgivare mot pension.

En arbetsgivare som vissa år betalar ut bonus till sina anställda ville erbjuda de anställda
så kallad bonusväxling, vilket innebär att den anställde avstår från sin bonusutbetalning i utbyte mot att bolaget i stället betalar en engångspremie för en tjänstepensionsförsäkring.

Utgifter som ett företag har för pensioner får som regel dras av först när pensionen betalas ut. Under vissa förutsättningar har en arbetsgivare dock rätt till avdrag redan när pensionen utfästs.

Avdrag medges då, inom vissa beloppsmässiga ramar, för kostnader som arbetsgivaren har för att trygga utfästelsen, dvs. för att säkerställa att utfästelsen kommer att infrias. Ett sådant tryggande kan ske till exempel genom betalning av premie för en vanlig pensionsförsäkring.

Som huvudregel får avdraget för tryggandekostnader inte överstiga ett visst takbelopp beräknat med utgångspunkt i den anställdes lön, men enligt en kompletteringsregel får dock ett större belopp dras av bl.a. om tryggandet föranleds av att pensionsutfästelserna är otillräckligt tryggade, den anställde har helt enkelt inget tillräckligt pensionsskydd.

I ett förhandsbesked frågade bolaget om det fick dra av kostnaderna för premiebetalningarna med stöd av den sistnämnda regeln. Högsta förvaltningsdomstolen fann att den aktuella situationen inte är en sådan som kompletteringsregeln tar sikte på och att bolaget därmed inte hade rätt den regeln, kompletteringsregeln är endast avsedd att användas i de fall då ett tidigare otillräckligt pensionsskydd behöver förbättras (s.k. köpa i kapp-fall) och vid avtalspensioneringar. Så gör inte en s.k. bonusväxling.

Tips 7: Byt till årsvis moms om möjligt

Numera är årsvis moms i stort sett alltid den mest fördelaktiga metoden för redovisning av moms för alla företag. Man får bättre likviditet och chans till mer avkastning på företagets kapital, eftersom kredittiden för inbetalningar är längst med årsvis moms.

Man sparar dessutom administrativ tid och har inte samma press på sig att ha en uppdaterad bokföring hela året, om det inte behövs av andra skäl.

Så välj årsvis momsredovisning för ditt företag, när omsättningen inte regelmässigt överstiger en miljon om året och om företaget brukar redovisa större försäljningsmoms än avdragsgill inköpsmoms.

Brukar företaget däremot regelbundet få pengar tillbaka på momsen, så är månadsmoms fortfarande det bästa alternativet likviditetsmässigt.

Om ett företag har bedrivit EU-handel ska årsvis moms redovisas och betalas senast den 26:e i andra månaden efter räkenskapsårets slut. Om ett företag vare sig köpt eller sålt något till EU och ska lämna inkomstdeklaration, får företaget vänta med att lämna momsdeklarationen till ungefär samma tidpunkt som inkomstdeklarationen senast ska lämnas.

Byte av momsperiod måste meddelas Skatteverket
Ett företag som vill byta period för företagets momsredovisning måste meddela Skatteverket vilken period för momsredovisning som företaget vill byta till och få ett godkännande av bytet.

Om en enskild firma exempelvis haft kvartalsvis momsredovisning under 2021 och vill byta till årsvis moms från 2022, måste detta meddelas till Skatteverket. Ju förr ändringen anmäls, desto bättre.

Dock borde Skatteverket kunna besluta om en övergång tills årsvis momsredovisning ända fram till det datum då den första kvartals- eller månadsredovisningen av momsen ska ha lämnats för företaget under 2022.

Det går bra att skriva ett helt vanligt brev till Skatteverket om önskemål om byte av redovisningsperiod för moms. Brevet skickar man till skattekontoret på den ort där företaget är verksamt.

Det går i regel även för företagaren att ändra företagets uppgifter om moms, anmälan som arbetsgivare etc via tjänsten www.verksamt.se om man har ett bank-id eller annan e-legitimation.

Tips 8: Byte av tjänstebil

I samband med byte av en tjänstebil som arbetsgivaren tillhandahåller en anställd, uppkommer en del specialregler i samband att bytet sker mitt under en månad.

När man får sin bilförmån första gången av arbetsgivaren, eller av dig själv om du är din egen arbetsgivare i ett fåmansföretag, finns en regel som är lätt att glömma bort.

Man kan nämligen inte få ett lägre förmånsvärde på en tjänstebil än det som löper för en hel månad. Det betyder att om du får tjänstebilen den 2:e i en månad eller den 28:e, så blir förmånsvärdet ändå lika högt just den månaden.

Exempel:
Du får en Volvo som bilförmån från din arbetsgivare efter midsommar från och med den 28:e juni 2021. Bilförmånsvärdet är framräknat till att bli 5.500 kr per månad, eller 66.000 kr/år. Förmånsvärdet för just 2021 kommer då att bli 38.500 kr (7 mån x 5.500 kr). Hade bilen istället levererats till dig den 2:e juni 2021, skulle förmånsvärdet för 2021 ändå inte förändrats till det lägre, beroende på att förmånsvärdena aldrig beräknas för kortare tid än en månad. Det blir således nästan en hel månad som blir gratis beroende på när leveransen sker.

Skulle det istället handlat om ett byte av tjänstebil den 28:e respektive 2:e juni ska beräkningen gå till på följande sätt.

Efter att ha haft en VW Golf som tjänstebil under 2021 t.o.m. den 28:e juni, får du istället Volvon ovan som tjänstebil samma datum. Förmånsvärdet för Golfen är 4.000 kr per månad och för Volvon 5.500 kr per månad. För januari till juni månad blir förmånsvärdet då 24.000 kr och för perioden juli till december månad blir förmånsvärdet 33.000 kr, sammanlagt för 2021 57.000 kr.

Hade istället bytet av bil skett den 2:e juni, skulle det totala förmånsvärdet istället blivit 58.500 kr då juni månads förmånsvärde nu skulle ha beräknats för Volvon och inte VW Golf då den bil man haft den lägsta perioden under en månad, styr förmånsvärderingen.

Skulle bytet av tjänstebil istället skett den 16 juni, och båda bilarna hade disponerats exakt lika många dagar under månaden, hade det totala förmånsvärdet ändå blivit 58.500 kr eftersom den tjänstebilen med det högsta förmånsvärdet, då ska styra den månaden.

Tips 9: Solceller på villan

Om du låter en solcellsanläggning placeras på din privatbostad, alltså normalt på en villafastighet, medför inte det automatiskt att man har en näringsverksamhet.

Inkomsterna från solcellerna beskattas i stället som kapitalinkomst, som en produkt från en privatbostad. I många fall blir det då ingen inkomstskatt eftersom man varje år får ett schablonavdrag på 40.000 kr innan det blir någon skatt överhuvudtaget. Uttryckt på ett annat sätt blir alltså inkomster under 40.000 kr per år från solcellerna helt skattefria. Det är inte många inkomster av den storleken som inte ska beskattas för en fysiker med en villa.

Produktion av el genom solceller kan också ge rätt till skattereduktion. Rätt till skattereduktion har den som framställer förnybar el, i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el, har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten, och har anmält till nätverksföretaget att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten.

Den som producerar el i en solcellsanläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt av mindre än 500 kilowatt och inte förfogar över några andra elproduktionsanläggningar är inte skattskyldig för elskatt.

Den som installerar en anläggning för produktion av el och har avtal om att antingen all el eller endast överskottsel ska levereras ut på nätet mot ersättning bedriver en självständig ekonomisk verksamhet. Det innebär att en sådan elproducent är skyldig att betala moms.

Den som har en begränsad försäljning kan omfattas av skattebefrielse, det gäller en försäljning av högst 30.000 kronor exklusive moms. Omsätter man mer måste man betala moms men man får också rätt att göra avdrag för ingående moms på förvärv till anläggningen. Observera att omsättningsgränsen för momsbefrielse höjs från 30.000 kr till 80.000 kr per år från och med den 1 juli 2022.

Föregående artikel Nästa artikel

Denna webbplats använder cookies
Integritetspolicy OK